|||
kohdongki
Cuộc chiến về quản lý nội dung đang được mở ra giữ Naver và Kakao Gần đây Naver và Kakao đã đầu tư hàng nghìn tỷ won vào những công ty như Webtoon và Webnovel (tiểu thuyết mạng) ở nước ngoài. Hôm nay mình sẽ nói về May 19, 2021
Cuộc chiến về quản lý nội dung đang được mở ra giữ Naver và Kakao May 19, 2021 Gần đây Naver và Kakao đã đầu tư hàng nghìn tỷ won vào những công ty như Webtoon và Webnovel (tiểu thuyết mạng) ở nước ngoài. Hôm nay mình sẽ nói về 몇 달 전 아이패드를 샀다 Mình đã mua iPad cách đây vài tháng May 11, 2021 구입한 목적은 크게 두 가지. 첫째, 이게 있으면 강의 콘텐츠를 만들기 쉽고, 손글씨 같은 여러 특수효과를 따기도 편할 것 같아서. 둘째, 굿노트 앱을 쓰면 사이드 프로젝트에 필요한 프로덕트(단어장, 학습지, 다이어리 등)들을 만들기 쉬울 것 같아서, 였다. 그런데 Z세대의 ESPN ‘Overtime’, 그들이 콘텐츠를 만드는 방식 May 2, 2021 💬기사 내용 미국 스포츠 미디어 스타트업 Overtime이 8,000만 달러의 Series C 라운드 투자를 유치했습니다. 이번 투자에는 제프 베조스와 래퍼 드레이크도 참여해 화제인데요. Overtime은 이번 투자금으로 자체 고등학교 농구 리그(Overtime 5월이 되어 겨우 산 2021년 달력, Cưỡi Ngựa Xem Lưng May 2, 2021 런던에서 자라고 모노클 매거진에서 일한 디자이너 Lý Xuân Lợi가 만든 작품. 사야지 사야지 하다가 드디어 구입했다. 처음 베트남에 왔을 때는 뭐 이렇게 오토바이가 많나 했었는데, 이제는 무심하게 그 위를 타고 다닌다. 날씨도 덥도 차도 막히면 정말 방전된 뉴트로지나가 다큐멘터리 영화를 만든 이유 Apr 27, 2021 4월 27일 오늘, Neutrogena Studios에서 제작한 첫 번째 다큐멘터리 <In the Sun>이 공개됐습니다. 이 영화는 태양 아래서 살아가는 7명의 가족을 다루고 있는데요. ’심플하지만 안전하게, 햇빛의 아름다움을 즐기는 법’이라는 주제 하에, 피부과 Z세대를 위한 동영상 기반 데이팅 앱, Snack Apr 27, 2021 [🤷‍♀️ 틴더? 부모님들이나 쓰는 데이트앱 아닌가요?] “8~10년 주기로 새로운 데이트 앱이 왕좌를 차지합니다. Tinder는 이제 9살이 되었습니다. 따라서 다음 데이트 앱이 그 자리를 차지할 때입니다. 제가 video-first 데이팅 앱 Snack을 한국문학에 대한 관심이 점점 높아지고 있는 베트남 Apr 19, 2021 지금으로부터 10년 전, 신경숙 작가의 <엄마를 부탁해>가 영미권에서 큰 인기를 끌고 있다는 뉴스를 본 기억이 납니다. 여성으로서는 최초로 <맨 아시아 문학상>을 수상하며 화제가 되기도 했었는데요. 이 <엄마를 부탁해>를 해외에 처음으로 소개한 곳의 인터뷰 기사가 베트남 MZ 세대가 사랑하는 미디어 Vietcetera, 비공개 시드 펀딩 완료 Apr 13, 2021 Vietcetera는 어떤 회사? -2016년 블로그에서 출발, 현재 베트남에서 가장 빠르게 성장하고 있는 미디어 회사 -“베트남을 세계로, 세계를 베트남으로”라는 모토 하에 비즈니스, 패션, 문화, 음식 등 다양한 콘텐츠를 제공. 이 중에서도 특히 베트남의