|||

🇻🇳

All sections →
Sự phát triển của Startup Hàn Quốc - Cơ hội tiềm năng của Việt Nam May 3, 2021 Mình muốn truyền tải những thông tin sâu hơn một chút cho những bạn Việt Nam quan tâm đến Hàn Quốc hoặc những bạn học tiếng Hàn Quốc và có ý định 5월이 되어 겨우 산 2021년 달력, Cưỡi Ngựa Xem Lưng May 2, 2021 런던에서 자라고 모노클 매거진에서 일한 디자이너 Lý Xuân Lợi가 만든 작품. 사야지 사야지 하다가 드디어 구입했다. 처음 베트남에 왔을 때는 뭐 이렇게 오토바이가 많나 했었는데, 이제는 무심하게 그 위를 타고 다닌다. 날씨도 덥도 차도 막히면 정말 방전된