|||

🇻🇳

All sections →
Cuộc chiến về quản lý nội dung đang được mở ra giữ Naver và Kakao May 19, 2021 Gần đây Naver và Kakao đã đầu tư hàng nghìn tỷ won vào những công ty như Webtoon và Webnovel (tiểu thuyết mạng) ở nước ngoài. Hôm nay mình sẽ nói về 몇 달 전 아이패드를 샀다 Mình đã mua iPad cách đây vài tháng May 11, 2021 구입한 목적은 크게 두 가지. 첫째, 이게 있으면 강의 콘텐츠를 만들기 쉽고, 손글씨 같은 여러 특수효과를 따기도 편할 것 같아서. 둘째, 굿노트 앱을 쓰면 사이드 프로젝트에 필요한 프로덕트(단어장, 학습지, 다이어리 등)들을 만들기 쉬울 것 같아서, 였다. 그런데 5월이 되어 겨우 산 2021년 달력, Cưỡi Ngựa Xem Lưng May 2, 2021 런던에서 자라고 모노클 매거진에서 일한 디자이너 Lý Xuân Lợi가 만든 작품. 사야지 사야지 하다가 드디어 구입했다. 처음 베트남에 왔을 때는 뭐 이렇게 오토바이가 많나 했었는데, 이제는 무심하게 그 위를 타고 다닌다. 날씨도 덥도 차도 막히면 정말 방전된